Αναζήτηση
 
 
Καταστατικό


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Άρθρο 1
 
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Οικογένειας Ανοιχτής Θεραπευτικής Κοινότητας «ΣΤΡΟΦΗ» , μέ έδρα την Αθήνα υπαγόμενο στις διατάξεις του Ν.Δ.ΙΙΙΙ/72
 
Άρθρο 2
 
Σκοποί :          
 1. H ενεργοποίηση των οικογενειών του προγράμματος της      Θεραπευτικής Κοινότητας.
 2. Η παροχή υλικής-ηθικής προστασίας ή αρωγής στα μέλη του Συλλόγου ή σε άτομα και ομάδες ατόμων που ευρίσκονται μονίμως ή προσκαίρως σε κατάσταση αποδεδειγμένης ανάγκης.
 3. Η στήριξη και η ενίσχυση των Θεραπευτικών Προγραμμάτων του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕ.Θ.Ε.Α. για άτομα εξαρτημένα από φαρμακευτικές ουσίες.
 4. Η ενημέρωση της κοινής γνώμης και παντός ενδιαφερομένου ατομικά ή συλλογικά γύρω από το πρόβλημα των ναρκωτικών και τους τρόπους αντιμετώπισης του .
 5. Η προβολή και η διακήρυξη του θετικού έργου που επιτελεί η Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα «ΣΤΡΟΦΗ»
 6. Η διάδοση της φιλοσοφίας του ΚΕ.Θ.Ε.Α. στα μέλη του Συλλόγου και στην κοινή γνώμη.
 7. Η συνεργασία και η επικοινωνία με ανάλογους Συλλόγους και ενώσεις εσωτερικού και εξωτερικού που έχουν τον ίδιο σκοπό.
 8. Η πίεση προς την πολιτεία γι την λήψη κατάλληλων μέτρων για την πάταξη της εμπορίας των ναρκωτικών ουσιών.
 9. Η ενίσχυση του αγώνα για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αιτιών του προβλήματος της εξάρτησης.
 10. Η επεξεργασία προτάσεων και απόψεων για την καταπολέμηση των ναρκωτικών κι παράλληλη προώθηση τους με στόχο την λήψη των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων από τους αρμόδιους φορείς.
 11. Η δημιουργία κατάλληλων χώρων για αρωγή και προστασία εξαρτημένων ατόμων, στα πλαίσια της ανάπτυξης του προγράμματος της Α.ΘΕ.Κ. «ΣΤΡΟΦΗ»
 12. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμπαράσταση και βοήθεια προς τους αποφοίτους του ΚΕ.Θ.Ε.Α. για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
 
Άρθρο 3
 
Μέσα :
 1. Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις εντύπων, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις , προβολή ταινιών, βιβλιοθήκες, εντευκτήρια, αναγνωστήρια, λέσχες κ.α.
 2. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικές επιτροπές μελετών, τεχνικές επιτροπές.
 3. Η πραγματοποίηση διαβημάτων στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.
 4. Η δημιουργία και η λειτουργία κατάλληλων χώρων για τους παραπάνω σκοπούς.
 
Αρθρο 4
 
 1. Μέλη : Ο Σύλλογος αποτελείται από επίτιμα-τακτικά και δόκιμα μέλη
 2. Επίτιμα Μέλη γίνονται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο με τις γνώσεις τους και την προσωπική τους εργασία ή αποτέλεσαν μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α. ή έγιναν δωρητές του Συλλόγου, και προτάθηκαν τουλάχιστον από δέκα (10) τακτικά μέλη. Στη κατηγορία αυτή ανήκουν και οι απόφοιτοι της κοινότητας οικογένειας.
 3. Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν ύστερα από αίτηση τους οι γονείς, οι αδερφοί και οι σύντροφοι των εξαρτημένων ατόμων που είναι μέλη της κοινότητας οικογένειας του προγράμματος οικογένειας. Τόσο τα επίτιμα μέλη όσο και τα τακτικά έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται, όσοι βεβαίως από τα μέλη έχουν το κατά νόμο δικαίωμα. Ακόμη έχουν το δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στην πρόταση ενός εύλογου χρόνου.
 4. Εάν κατά την διάρκεια της θητείας του σε όργανο διοίκησης ένα μέλος αποφοιτήσει από την κοινότητα οικογένειας, παραμένει στο όργανο που έχει εκλεγεί μέχρι να ολοκληρώσει τη θητεία του.
 5. Δόκιμα Μέλη μπορούν να γίνουν ύστερα από αίτηση τους οι νέοι γονείς, οι αδερφοί και οι σύντροφοι εξαρτημένων ατόμων καθώς επίσης και οι φίλοι της Θεραπευτικής Κοινότητας. Αυτοί συμμετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, στερούνται όμως του δικαιώματος ψήφου-εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Γίνονται τακτικά μέλη, όταν εισέλθουν στην κοινότητα οικογένειας με την διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
 6. Όλα τα μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται, για την προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται στους σκοπούς αυτούς, καθώς και να καταβάλλουν την συνδρομή που ορίζεται από τη Γ.Σ. του Συλλόγου.
 7. Κυρώσεις : Κάθε μέλος που η δραστηριότητα του, η συμπεριφορά του ή το ήθος του είναι ενάντια στους σκοπούς του Συλλόγου ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης του Συλλόγου, υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις, ανάλογα με την βαρύτητα της πράξης του :    α) γραπτή επίπληξη β) προσωρινή αποβολή μέχρι τρεις(3) μήνες γ) προσωρινή αποβολή από τρεις (3) μήνες έως ένα χρόνο δ) οριστική αποβολή
 8. Οι περιπτώσεις α και β επιβάλλονται με αποφάσεις του Δ.Σ. μετά από γραπτή αιτιολογημένη πρόταση ενός μέλους του Συλλόγου , προσυπογραμμένη τουλάχιστον από άλλα δύο μέλη. Την απόφαση λαμβάνει το Δ.Σ. που συνεδριάζει σε ολομέλεια, με σχετική πλειοψηφία. Κατά την συζήτηση της πρότασης μομφής θα παρευρίσκονται οι καταγγέλοντες και το υπό κατηγορία μέλος. Η απόφαση αποβολής κοινοποιείται μέσα σε 10 ημέρες από την λήψη της απόφασης. Το μέλος που αποβλήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. έχει δικαίωμα να προσφύγει στη Γ.Σ. μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.
 9. οι κυρώσεις γ και δ επιβάλλονται μετά από αιτιολογημένη πρόταση οποιουδήποτε μέλους , με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και την πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
 10. Η καταγγελία πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες από το Δ.Σ. που συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το υπό κατηγορία μέλος οφείλει να απολογηθεί στη Γενική Συνέλευση. Επίσης μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία για να υποστηρίξει την αθωότητα του. Αν παραδώσει τα στοιχεία αυτά στο Δ.Σ. δικαιούται να λάβει απόδειξη. Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής, που γίνεται με την ίδια διαδικασία. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, δηλ. θα πρέπει να μνημονεύεται το άρθρο του καταστατικού και το παράπτωμα.
 11. το μέλος του Συλλόγου που δόλια κατηγόρησε ψευδώς το άλλο με συνέπεια την καταδίκη του δεύτερου αποβάλλεται από το Σύλλογο σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες. Μέλος διαγράφεται και μετά από αίτηση του έγγραφη στο Δ.Σ. , μετά από παρέλευση τριών (3) μηνών από την υποβολή της.
 12. το Δ.Σ. και κάθε όργανο εκπροσώπησης ή διοίκησης του Συλλόγου θα απαρτίζεται αποκλειστικά από τακτικά και επίτιμα μέλη του Συλλόγου.
 13. όλα τα μέλη συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας του Συλλόγου
 
Άρθρο 5
 
 1. Τα μέλη του Συλλόγου προσφέρουν τις εθελοντικές τους υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου και διαφυλάττουν την ακομμάτιστη δραστηριότητα του.
 
 
Άρθρο 6
 
 1. Όργανα : όργανα του Συλλόγου είναι :                                                                           
  α) η Γενική Συνέλευση                                                                                                  
  β) το Διοικητικό Συμβούλιο
  γ) η Ελεγκτική Επιτροπή.
 2. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί απ’ το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτημα υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου, οπότε και φέρει αυτήν την ευθύνη. Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Συλλόγου. Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει : 
  α) Να εγκρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου    β) Να υπάρχει σαν θέμα ημερησίας διάταξης η έγκριση ή η διαγραφή τακτικών και επιτίμων μελών.                                                                                         γ) Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής,                                                                                                                      δ) Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής,                                                    ε) Ν’ αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού,                                    στ) Ν’ αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου,                                                          ζ) Να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,                                                        η) Ν’ αποφασίζει για την διενέργεια διαχειριστικών πράξεων άνω του 1,000,000 δρχ.
 3. Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος.
 4. Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση της χειρός, σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση. Για προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία μόνον αν ζητηθεί τέτοια και πάρει σχετική απόφαση η Γενική Συνέλευση.
 5. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση ούτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δεν μπορεί ν’ αποφασίζει για την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη.
 6. Απόφαση ή ψήφισμα, με έννοια μομφής, κατά μέλους, απαιτεί πλειοψηφία ¾.
 7. Κάθε χρόνο συγκαλείται μια (1) τακτική Γενική Συνέλευση στο πρώτο 15ήμερο του Φλεβάρη, Η τακτική Γενική Συνέλευση του Φλεβάρη και μόνο αυτή :                                                                                                                                 α) εγκρίνει τον απολογισμό του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου                   β) εκλέγει τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής γ) διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.                                   Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται απ΄ το Διοικητικό Συμβούλιο, που την προκηρύσσει 15 ημέρες τουλάχιστον, πριν από τη διεξαγωγή της με πρόσκληση που θα φέρει υπογραφές του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα. Η πρόσκληση πρέπει να καθορίζει οπωσδήποτε τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα με σαφήνεια.
 8. Με την προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται ο αριθμός των μελών και κατάλογος όσων δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Μη εντάξει ταμειακά μέλη δεν μετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του ½ των ταμειακά εντάξει μελών. Στην περίπτωση μη απαρτίας διενεργείται νέα Γενική Συνέλευση μετά από μια εβδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει αμέσως νέα σχετική ανακοίνωση και να στείλει στα μέλη ανακοίνωση , πριν από πέντε (5) μέρες.
 9. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται, για σοβαρά θέματα του Συλλόγου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με έγγραφη αίτηση του 1/7 των επίτιμων και τακτικών μελών του Συλλόγου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.. Σε περίπτωση διαφωνίας στο Διοικητικό Συμβούλιο η έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και από 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Πρόσκληση ή η αίτηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα θέματα Ημερησίας διάταξης, τόπο και χρόνο, καθώς να φέρουν τις υπογραφές των συγκαλούντων. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται 4 τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της, διεξάγεται δε άσχετα από την απαρτία. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου. Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα το μέλος του σωματείου να υποβάλει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο με αίτηση να διορισθεί προσωρινή διοίκηση που θα είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη διοικητικών οργάνων μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης και ως τότε να διαχειρίζεται αυτή τις κατεπείγουσας φύσης υποθέσεις του σωματείου. Είναι αδιάφορο αν το μέλος αυτό δεν είναι ταμειακά τακτοποιημένο .
 10. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να παραιτηθεί σα σώμα , υποχρεούται να συγκαλέσει προηγούμενα Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να φέρει σε αυτή το θέμα της παραίτησης του. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή την διαδικασία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί με τον παραπάνω τρόπο.
 11. Η καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη, τόσο για την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού, όσο και για την διάλυση του Συλλόγου, απαιτείται η παρουσία των 2/3 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
 
Άρθρο 7.
 
1.      Διοικητικό Συμβούλιο : Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κατά τα σχετικά άρθρα. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε 7, εκ των οποίων τα πέντε μέλη θα εκλέγονται από τα τακτικά και τα δυο από τα επίτιμα υποχρεωτικά. Σε περίπτωση μη συμμετοχής επιτίμων μελών στις εκλογές, ή η συμμετοχή τους δεν επαρκεί για να καλύψει τις θέσεις των επίτιμων μελών στο Δ.Σ. , αυτό θα συμπληρώνεται από τα τακτικά μέλη με τη σειρά που εκλέγονται. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια. Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο εντος πέντε (5) ημερών από την εκλογή του συνέρχεται υποχρεωτικά υπό την προεδρία εκείνου , που πήρε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, τον Α’ και Β’ αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Ταμία και τον έφορο Δημοσίων σχέσεων.
2.      Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο , να παραδώσει στο νέο Προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου με πρωτόκολλο παραλαβής, που υπογράφεται και από τα δύο Προεδρεία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων, διενεργείται κλήρωση.
3.      Το εκλογικό υλικό φυλάγεται στα γραφεία του Συλλόγου μέσα σε ιδιαίτερο χώρο με την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής, και του Προεδρείου για έξι μήνες, διάστημα που μπορεί να γίνει αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο.
4.      το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο-δυνατόν να συγκληθεί και από 3 μέλη- με κοινοποίηση τουλάχιστον πριν από 24 ώρες και με αναφορά του χώρου, χρόνου και θέματος.
5.      για συνεδρίαση απαιτείται η παρουσία του ½ των μελών του, στρογγυλοποιημένου του κλάσματος προς τα άνω. Αν δεν υπάρξει απαρτία αμέσως, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία σε 2 μέρες. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα, οσάκις το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το 1/3 των μελών του. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές, εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση οιουδήποτε μέλους του. Στις συνεδριάσεις έχει το δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του συλλόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο μέλος, κατόπιν απόφασης της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποβάλλει αυτούς που ενοχλούν.Oι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ. με φανερή ψηφοφορία, εκτός από προσωπικά θέματα, για τα οποία ήθελε τυχόν ζητηθεί από το 1/3 των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μυστική ψηφοφορία .Αποφάσεις που παίρνονται με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αναθεωρούνται με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , αναθεωρούνται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
6.      Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις ή 5 μη συνεχείς, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να υποβάλλει παραίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. απ’ αυτό, αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό του μοναδικού ψηφοδελτίου. Στην περίπτωση εξάντλησης των αναπληρωματικών η θέση του Διοικητικού Σύμβουλου παραμένει κενή μέχρι διενέργειας νέων αρχαιρεσιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την ύπαρξη απαρτίας του, διαφορετικά προκηρύσσεται Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών Διοικητικού Συμβουλίου.
7.      Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται προ της λήξης της θητείας του , με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μετά από διατύπωση μομφής. Ειδικά σ’ αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται απαρτία ½ των μελών .
8.      Ο Πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπροσωπεύει το Σύλλογο σε κάθε αρχή και γενικά φροντίζει, για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και τον συντονισμό της δράσης του. Υπογράφει κάθε έγγραφο, που έχει σχέση με το Σύλλογο, αλληλογραφία κ.α. Ο Α’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται με αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συλλόγου, ο δε Β’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει διαδοχικά τους προηγούμενους. Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικό Συμβουλίου, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. συνυπογράφει τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο, έχει την ευθύνη των βιβλίων του Συλλόγου, πλην του Ταμείου, φυλάει την σφραγίδα του Συλλόγου και συνυπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον Πρόεδρο. Ο Αναπληρωματικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του Ταμείου του Συλλόγου και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου. Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει για την καλή οργάνωση των εκδηλώσεων και γενικά φροντίζει για τις δημόσιες σχέσεις του Συλλόγου.
9.      Το Δ.Σ. δεσμεύεται να αποφασίζει για διαχειριστικές πράξεις μέχρι του ποσού του 1.000.000 δρχ. με την επιφύλαξη του άρθρου 6, παράγραφος 2.
10. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθαιρεθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μόνο, και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, για παράβαση των καθηκόντων του. Την πρόταση μομφής που συνεπάγεται την καθαίρεση, μπορεί να την κάνει το 1/10 των μελών του Συλλόγου.
11. την αφαίρεση του αξιώματος την κάνει το Δ.Σ. συνεδριάζον σε ολομέλεια.
 
Άρθρο 8
 
 
 1. Εκλογικό σύστημα : Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο μοναδικό ψηφοδέλτιο τα επώνυμα των υποψηφίων γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Εκλέγονται οι κατά σειρά πλειοψηφίσαντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.
 2. Κάθε εκλογέας βάζει τόσους το πολύ σταυρούς όσα τα μέλη του οργάνου που ψηφίζεται.
 
Άρθρο 9
 
Ελεγκτική Επιτροπή, Ελεγκτικός Κανονισμός
 
 1.  Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά. Εκλέγεται στη Γενική Συνέλευση του Φλεβάρη, για ετήσια θητεία με καθήκον την άσκηση του ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή σχετικής έκθεσης στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ‘η σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν αυτή το κρίνει απαραίτητο ή αν τούτο ζητηθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Εφορευτική Επιτροπή.
 2. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την μέριμνα 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης και 3 αναπληρωματικά μέλη .
 3. Τα μέλη της Εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε για την Ελεγκτική Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων, για την καταλληλότητα της κάλπη και για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες.
 4. Η Εφορευτική Επιτροπή 2 ολόκληρες μέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών, ανακοινώνει επίσημα τον κατάλογο των υποψηφίων, που έχουν υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας μέχρι και της προηγουμένης. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν τα ταμειακά εντάξει μέλη του Συλλόγου. Τη ημέρα της ψηφοφορία, που είναι μυστική, και πριν απ’ αυτή η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, την σφραγίζει και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Η μέρα των αρχαιρεσιών είναι πάντα Κυριακή. Η ψηφοφορία διαρκεί μέχρι που να ψηφίσουν όλοι όσοι επιθυμούν και είναι παρόντες, δηλαδή και πέρα από το χρονικό όριο που όριζε η πρόσκληση.
 5. Μπορούν να παρευρίσκονται και να παρακολουθούν και οι υποψήφιοι ή γραπτά ορισμένοι αντιπρόσωποι τους. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί την διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα . Η διαλογή γίνεται μπροστά σ’όσους θέλουν να παρακολουθήσουν την διαδικασία.
 6. Ενστάσεις υποβάλλονται γραπτά σ’όλη την διάρκεια της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και ανακοινώνει την απόφαση (αν πρόκειται για εκλογές με σύστημα απλής αναλογικής).
 7. Γίνεται η μέτρηση των σταυρών προτίμησης όλων των υποψηφίων κατά τη σειρά της επιτυχίας τους. Όλοι οι μη επιτυχόντες ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη, αφού όμως έλαβαν 5 ψήφους και άνω.
 
Άρθρο 10
 
 1. Λοιπές παρατηρήσεις : Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη σύσταση επιτροπών ανάλογα με τις ανάγκες του Συλλόγου μετά από πρόταση και εισήγηση μέλους της που περιελήφθη στην ημερησία διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τον αποφασιστικό έλεγχο της δουλειάς των επιτροπών και ευθύνεται απέναντι στη Γενική Συνέλευση. Ειδικά όσον αφορά, για επιτροπές, για καθαρά τεχνικά καθήκοντα, αυτές μπορεί να τις διορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αν πρόκειται για σοβαρό οικονομικό θέμα, οπότε χρειάζεται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
 
 
 
Άρθρο 11
 
 1. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συλλόγου ιδρύονται ομάδες δουλειάς, που είναι οι εξής : α) Δημοσίων Σχέσεων , β) Πολιτιστικών Εκδηλώσεων , γ) Εφημερίδας , δ) Οικονομικών κ.λ.π.
 2. Στις ομάδες δουλειάς συμμετέχουν όλα τα μέλη, επίτιμα, τακτικά και δόκιμα. Σε κάθε ομάδα θα υπάρχει ένας υπεύθυνος δουλειάς. Ο υπεύθυνος θα προτείνεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου της Κοινότητας.
 
Άρθρο 12
 
 1. Ο τρόπος δράσης των ομάδων δουλειάς, θα καθορίζεται σε οργανωτική συνάντηση των Υπευθύνων των ομάδων δουλειάς με το Δ.Σ. του Συλλόγου. Η συνάντηση θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.
 
Άρθρο 13
 
 1. Πόροι του Συλλόγου : Πόροι του Συλλόγου είναι οι τακτικές και έκτακτες εισφορές, τα δικαιώματα εγγραφής, πρόσοδοι από τα περιουσιακά του στοιχεία, κάθε είδους δωρεές και κάθε άλλος νόμιμος πόρος. Απαγορεύονται οι δωρεές υπό όρους.
 
 
Άρθρο 14
 
 1. Μετά από απόφαση των ¾ των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης  μπορούν να ιδρυθούν παραρτήματα του Συλλόγου σε όλη την Ελλάδα με τον ίδιο σκοπό.
 
Άρθρο 15
 
 1. Σφραγίδα του Συλλόγου : Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική με τις λέξεις στη περιφέρεια ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ στο κέντρο δε αυτής τη λέξη ΣΤΡΟΦΗ και το Σύμβολο αυτής.
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
 1. Ο Σύλλογος γίνεται μέλος Ομοσπονδίας ή άλλης ένωσης εφόσον αποφασίσει γι’ αυτό η Γενική Συνέλευση.
 2. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία θα περιέρχεται στην Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα ΣΤΡΟΦΗ.
 
ΆΡΘΡΟ 16
 
Το ανά χείρας καταστατικό, αποτελούμενο από 16 άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του από την Καταστατική Συνέλευση στις 28 Νοεμβρίου 1990.
Το Καταστατικό θα ισχύει από την δημοσίευση του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου.

 
 
  Αρχική Σελίδα Σύνδεσμοι Sitemap Επικοινωνία  
Σύλλογος Οικογένειας του Θεραπευτιού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ-ΣΤΡΟΦΗ
Φύλης 150, 112 51, Αθήνα :: Τηλ: 210-82 15 294 :: Fax: 210 88 15 034 :: E-mail: strofifa@otenet.gr
Αριθμός Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος: 155/296067-23

@ 2010 All rights reserved | Ανάπτυξη και φιλοξενία: Komvos.gr